Unikt forskningscenter för ett kemikaliesäkert samhälle

Ett unikt tvärvetenskapligt forskningscenter inom miljö och hälsa. Så kan det nybildade Swetox kortfattat beskrivas. Den 1 mars i år flyttade forskningscentret in i Acturum Biovations lokaler i Gärtuna.

Swetox är en samverkan mellan elva svenska universitet och kommer att bedriva riktad grundforskning och genomföra uppdrag inom ramen för sin akademiska bas.

– Visionen är att vi ska bli ett världsledande tvärvetenskapligt forskningscenter inom området kemikalier, hälsa och miljö. Uppdraget är att medverka till ett kemikaliesäkert samhälle. Därmed bidrar vi till en hållbar miljö och en god hälsa för människor, säger professor Åke Bergman, chef för Swetox.

– Ett viktigt nationellt mål är att arbeta för regeringens miljökvalitets mål ”Giftfri miljö 2020”.

Nytta av varandra

Professor Åke Bergman, chef för Swetox

Åke Bergman understryker att centret ger en fantastisk möjlighet att samla all nationell kompetens inom detta område, där man kan dra nytta av och backa upp varandra.

– Redan idag finns en grupp högt kompetenta forskare på centret som inlett arbetet för att etablera ett starkt Swetox.

Men det är inte bara inom centret kompetensen och möjlighet till samarbete finns.

– Genom att vi har lokaler i Biovation Park kan vi också dra en oerhörd nytta av den kunskap som finns hos de privata bolagen i parken. Här finns en palett av mindre företag som besitter en djup kompetens inom sina specialområden, säger Åke Bergman.

Satsar på in vitrokompetens
I Biovation Park finns inte bara duktiga medarbetare. Parken erbjuder också labb och utrustning som gör att man kan arbeta integrerat både med datormodeller, cellbaserade system och, inte minst, avancerade kemiska analyser.

Swetox satsar alltså mycket starkt på in vitrostudier och studier inom immunologi och är bland de första forskningscentra som redan från start arbetar utifrån de så kallade, 3M och 3R paradigmen. 3 M betyder Mekanismer, Modeller och Markörer och innebär att verksamheten kommer att  fokusera på säkerhetsbedömningar, bland annat nya biomarkörer av toxicitet. 3R står för Reduce, Refine och Replace, det vill säga, att minska antalet djurförsök och ersätta dem med alternativa metoder eller att utföra dem på det absolut bästa och mest utvecklade sättet när det saknas alternativ.

– Vi har också resurser för att utföra avancerade inhalationsstudier vilket är viktigt vid miljöforskning. Ett stort projekt som redan påbörjats handlar om hormonstörande ämnen, EDC-2020, vilket stöds av forskningsrådet Formas. Här pågår just nu rekrytering av sex forskare som ska vara på plats efter sommarsemestern. Dessutom tas nu ett steg för att specificera forskningsinsatser som Stockholms läns landsting finansierar, säger Åke Bergman.

Akademisk motor

Med sitt starka forsknings-och utbildningsfokus och internationella nätverk kan Swetox bli en motor i Biovation Park som attraherar forskare och företag både i Sverige och utomlands.

– Vi som idag arbetar på Swetox blir redan kontaktade dagligen av intressenter som vill se hur vi kan samverka, avslutar Åke Bergman.